FEsztiváli házirend

A belépőjegy megvásárlásával, a karszalag viselésével, valamint a
fesztiválhelyszínre történő belépéssel a látogató elfogadja a fesztivál
házirendjét és jegyértékesítési, adatvédelmi- és adatbiztonsági szabályzatát.
Az 56. ORSZÁGOS NÉPMŰVÉSZETI FESZTIVÁL házirendje

 

BELÉPÉS A RENDEZVÉNYRE

 • A Fesztivál területére belépni a megváltott jegy szabta időkeretek között és feltételek mellett lehet. Az elővételben megvásárolt belépőjegyet a Fesztivál belépéskor karszalagra cseréli. A karszalagot az érvényesség ideje alatt a Látogató köteles mindvégig viselni. Ezt a rendezők ki- és belépéskor, illetve a fesztivál területén folyamatosan ellenőrzik. Ha a Látogató karszalagja érvénytelen, köteles elhagyni a fesztivál területét. A karszalag másra át nem ruházható. Elsősorban a kézen hordott karszalag számít érvényesnek, de indokolt esetben a karszalag más olyan végtagon is viselhető, ahonnét az sérülésmentesen nem kerülhet eltávolításra. A sérült – átragasztott, elvágott, megbontott, kézfejnél nagyobb átmérőjű, bármely más módon manipulált, stb. – karszalag érvénytelen. A megrongálódott, elveszett karszalagot nem pótoljuk vagy cseréljük.
 • Tizenkettedik életévüket be nem töltött személyek csak nagykorú, cselekvőképes felnőtt kísérővel, annak felügyelete mellett léphetnek be és tartózkodhatnak a rendezvényhelyszínen.
 • A Szervező a Fesztivál biztonságos lebonyolítása érdekében fenntartja a jogot arra, hogy a fesztivál területére bevihető tárgyakat, eszközöket korlátozza. Igy különösen tilos a kábítószert, pirotechnikai eszközt, üvegtárgyat, esernyőt, robbanékony, mérgező vagy gyúlékony anyagot tartalmazó tárgyat vagy eszközt, továbbá lőfegyvert, 8 centiméternél hosszabb vágóélű kést, pillangókést, rugóskést, gázsprayt, ólmosbotot, viperát, 50 centiméternél hosszabb fémláncot, dobócsillagot, csúzlit, illetve egyéb, a közbiztonságra különösen veszélyes eszközökről szóló mindenkori jogszabályban meghatározott, közbiztonságra különösen veszélyes tárgyakat bevinni.
 • A Fesztivál területére a szervezők által kiadott engedély nélkül járművel behajtani tilos.

MAGATARTÁSI SZABÁLYOK

 • Látogató a Fesztivál területén az általános normákat betartva köteles viselkedni a vonatkozó jogi előírásoknak és a házirendnek megfelelően. Köteles tartózkodni minden olyan megnyilvánulástól, közléstől, vagy cselekedettől, amely mások személyiségi jogait, életét, egészségét, vagy testi épségét veszélyeztetheti vagy sértheti.
 • A Látogató a Fesztivál területén fokozottan köteles a természeti értékek óvására, és köteles tartózkodni azok megkárosításától. A szervező kéri a Látogatóktól, hogy a szemétgyűjtőket használják a szemét elhelyezésére.
 • A Látogató tudomásul veszi, hogy a Fesztiválról hang- és képfelvételt készíthetnek a szervezők, valamint a szervezőktől engedélyben részesülő Szerződéses partnerek, Közreműködők, sajtómunkatársak (a rájuk vonatkozó külön szerződés rendelkezései szerint), más Látogatók, illetveegyéb harmadik személyek. Ennek megfelelően a Látogató a Fesztiválon történő részvétellel kifejezetten hozzájárul arcának, megjelenésének, megnyilvánulásainak rögzítéséhez és közléséhez, azzal, hogy kizárólag kifejezett beleegyezésével nevesíthető. Amennyiben a Látogató közszereplőnek minősül, úgy a beleegyezése nélkül is nevesíthető. Az előzőek szerinti megjelenítéseken annak készítője a Látogató tekintetében térben, időben, és felhasználási módban korlátlan, átruházható, és kizárólagos felhasználási jogosultságot szerez. A szervező, valamint a szervezőtől engedélyben részesülő személyek a Látogató relációjában korlátozás nélkül jogosultak a megjelenítés hasznosítására, felhasználására (különösen a Fesztivál népszerűsítésére), többszörözésére, közzétételére, átdolgozására, nyilvánosságra hozatalára, nyilvánossághoz közvetítésére és forgalmazására, anélkül, hogy a Látogató részére ezért bármilyen módon ellenszolgáltatást kellene nyújtaniuk. A Látogató külön is tudomásul veszi, hogy a szervező a Fesztivált, illetve a koncerteket, programokat rögzíti, a rögzített felvételt többszörözi és képhordozón terjeszti, sugározza vagy más módon a közönséghez közvetíti, ismételten sugározza vagy más módon a közönséghez közvetíti, ideértve azt az esetet is, amikor a Fesztivált, illetve a koncerteket, programokat vezeték útján vagy bármely más eszközzel vagy módon (például YouTube-on keresztül) úgy teszik a nyilvánosság számára hozzáférhetővé, hogy a nyilvánosság tagjai a hozzáférés helyét és idejét egyénileg választhatják meg. Az előzőek szerinti megjelenítés kapcsán a Látogató nem jogosult igényt vagy követelést támasztani a szervezővel szemben.
 • A Látogató jogosult a Fesztiválon hang- és képfelvétel készítésére, azzal, hogy a koncertekről, programokról kép- és hangfelvételt csak a szervező előzetes írásos beleegyezésével készíthet. A Látogató az általa készített kép- és hangfelvételt nem értékesítheti, és ellenérték fejében nem hasznosíthatja, illetve kereskedelmi célból ellenérték nélkül sem hasznosíthatja, az azokon szereplő Látogatókat beleegyezésük nélkül nem nevesítheti, személyiségi jogaikat nem sértheti. A szervező kifejezetten kizárja a felelősségét arra az esetre, ha más Látogatók az előzőekben írtakat megszegik.
 • A Fesztivál területén a szervező előzetes írásbeli engedélye hiányában tilos bármiféle gazdasági, kereskedelmi vagy reklámtevékenység folytatása.
 • A kereskedelmi és vendéglátó egységekben tizennyolc éven aluliakat és ittas személyeket szeszes itallal a Fesztivál területén tilos kiszolgálni. A hatályos jogszabályok alapján kábítószernek minősülő anyagok fogyasztása a Fesztivál területén is tilos, azt a törvény bünteti.
 • A rendelkezéseket megsértő Látogatót a rendezők kivezetik a helyszín szélére, ismételt rendzavarás esetén eltávolítják a Fesztivál területéről.
 • Tekintettel arra, hogy a Fesztivál célja a kulturált és zavartalan szórakozás biztosítása a Látogatók számára, a Fesztiválon a szervező által szervezett eseményekkel össze nem függő bármilyen demonstráció – az azon résztvevők létszámától függetlenül – tilos.

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

 • A szervező kizárólag a neki felróható szándékos, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért felel, és a Látogatót jogszabályok alapján megillető jogokon túl kifejezetten kizárja a felelősségét minden egyéb káresemény kapcsán. A Jegy ára az előzőekben írt kizárásokra tekintettel került meghatározásra.
 • A Fesztiválon a szervező nem üzemeltet csomag- vagy értékmegőrzőt, és az ebből eredő károkért kapcsolatban a szervező semmilyen felelősséget nem vállal.
 • A kijelölt parkolókban a szervező őrzést nem biztosít, ezért az ott elhelyezett gépjárművek és az azokban elhelyezett tárgyak tekintetében a szervező felelőssége kizárt.
 • A Fesztivált a szervező rossz idő esetén is megtarthatja. A fesztivál vagy annak adott része nem kerül megtartásra, ha vis maior esemény miatt a szervezőt a hatóságok kötelezik annak felfüggesztésére vagy bezárására.
 • A szervező a műsorváltoztatás jogát fenntartja.
 • A Látogató, aki a Fesztivál területén az ott-tartózkodásra nem jogosító karszalaggal vagy karszalag nélkül tartózkodik, tudomásul veszi és elfogadja azt, hogy felelősségre vonásával egyidejűleg meg kell fizetnie a tartózkodásra jogosító karszalag árát (illetőleg a megfelelő különbözetet). Ellenkező esetben a szervező rendkívüli felmondása okán elveszíti jogosultságát a Fesztivál további látogatására, és ennek kapcsán semmilyen igényt vagy követelést sem támaszthat a szervezővel szemben.• A vendéglátással, a rendezőkkel, vagy bármi mással kapcsolatos észrevételekkel, panaszokkal, ötletekkel a szervezőhöz lehet fordulni.